Словник Біогазових Термінів - AgroBiogas

А

Акумулювання енергії (також див. накопичення енергії) призначене для економії енергії, яка не споживається до наступного споживання. Таким чином скорочуються витрати і з’являється більший ступінь енергонезалежності. Для сектору відновлюваної енергетики, зберігання енергії дуже важливе. Накопичувач енергії дозволяє підприємствам накопичувати електричну енергію до тих пір, поки вона не буде продана на біржі електроенергії, а для побутових потреб – це можливість використовувати вироблену і накопичену протягом дня енергію, що у вечірній період має значний попит. За наявності відповідної системи накопичення енергії, надлишкова потужність, що генерується, може бути збережена та використана пізніше

Акумулювання теплової енергії (також див. накопичення теплової енергії) необхідне для додаткового збільшення часу роботи та економічної ефективності ТЕЦ. Накопичувач теплової енергії – зазвичай буферне сховище – устаткування для накопичення енергії, яке кешує вироблену теплову енергію у вигляді гарячої води, з метою використання за потреби

Аналіз мастила визначає якість мастила. Він перевіряє, чи не забруднене мастило сторонніми компонентами, як пил або вода. Мастило у двигунах внутрішнього згорання також піддається змінам та старінню, що пов’язано з експлуатацією. Постачальник когенераційного модулю не може гарантувати фіксованих інтервалів заміни мастила. Тому мастила у газових двигунах необхідно міняти у залежності від стану устаткування. Межі якості відпрацьованого мастила вказуються у технічній документації до когенераційного обладнання

Анаеробна обробка – біотехнологічний процес без доступу повітря (кисню) з метою розщеплення органічної частини сировини при утворенні біогазу

Анаеробні мікроорганізми (анаероби) – мікроорганізми, що ростуть в умовах відсутності кисню, для деяких штамів таких мікроорганізмів кисень може бути смертельним

Б

Базове навантаження когенератора – це потреба у тепловій енергії, що є постійною протягом року. Базове навантаження – це зазвичай години роботи влітку, оскільки у даний період часу потрібна тільки енергія для нагріву води або для виробничих процесів, що не залежать від температури навколишнього середовища

Біомаса – будь-яка сировина тваринного та рослинного походження, що використовується в якості джерела енергії. Біомаса, поміж іншого, включає відходи та побічні продукти сільського господарства, рибного та лісового господарства, деревні відходи тощо. Використання біомаси в якості енергоресурсу дозволяє скоротити використання викопних видів палива, зокрема природного газу та вугілля. Біомаса може використовуватись у різноманітних агрегатних станах для виробництва теплової та електричної енергії

Біогаз – газоподібний продукт зброджування, який в основному складається з метану та двоокису вуглецю, і в залежності від сировини також може містити аміак, сірководень, водяну пару та інші газоподібні компоненти

Біогазова станція – станція для виробництва, зберігання та використання біогазу, включаючи всі пристрої та споруди, необхідні для її експлуатації

Біологічне розщеплення – розщеплення біологічних речовин, до прикладу, залишків рослинного та тваринного походження, мікроорганізмами до більш простих сполук

Блочна ТЕЦ – агрегат для перетворення хімічно зв’язаної енергії в електричну та теплову енергію з використанням двигуна та приєднаного до нього генератора

В

Викопне паливо – це паливо, що генерувалось природніми процесами протягом тривалих періодів часу. Це складні суміші, які в основному утворені на вуглеці, зокрема нафта, кам’яне вугілля тощо. Видобування та використання викопних видів палива викликають викиди шкідливих речовин, зокрема парникових газів

Відновлювана енергетика – галузь, що спеціалізується на виробництві та використанні енергетичних ресурсів з відновлюваних джерел енергії

Відпрацьоване тепло – продукт, що утворюється в результаті використання технічного обладнання, а також установок для виробництва та перетворення енергії, зі значним енергетичним потенціалом. При виробництві електроенергії на біогазових станціях, використання відпрацьованого тепла відкриває значний потенціал для виробництва енергії і, відповідно, може використовуватись для виробництва теплової енергії для опалення

Виробництво електричної енергії відповідно до попиту – означає виробництво електроенергії з біомаси, стічних вод або природного газу,  тобто з досяжного джерела енергії. Коливання між пропозицією та споживчим попитом на електроенергію повинні бути узгодженими. Це означає, що більші обсяги електричної енергії виробляються, коли у відповідних обсягах є потреба, або коли енергія вітру або сонця не виробляється у зв’язку з несприятливими погодними умовами. Біогазові ТЕС – ідеальне рішення для балансування виробничих потужностей альтернативних джерел енергії

Власне виробництво електроенергії  – власна або спеціальна споживана електроенергія, яка, наприклад, виробляється для балансування потужностей сонячних електростанцій. Власне виробництво електроенергії все більше стає принципом децентралізованого енергозабезпечення

Водневий показник pH – величина, що показує ступінь активності іонів водню у розчині, тобто ступінь кислотності або лужності цього розчину. Визначення водневого показника відбувається за допомогою титратору

Вуглецевий слід (Carbon Footprint) – баланс СО2, що вказує на кількість викидів вуглекислого газу, здійснені людиною за певний проміжок часу. Показник враховує всі ресурси, потрібні людині у його повсякденному житті. Вирахуване значення показує, яка площа землі необхідна для забезпечення енергією та сировиною. На даний момент екологічний слід людства настільки високий, що ємність нашої землі перевищена у багато разів

Вибухонебезпечні зони – зони, в яких внаслідок місцевих та експлуатаційних умов може утворюватись вибухонебезпечна атмосфера

Відновлювана сировиназбірне поняття для біомаси, що використовується в енергетичних цілях. Мова йде, як правило, про сировину сільськогосподарського походження, до прикладу, кукурудза, цукрові буряки, трава тощо, які після силосування використовуються з метою утворення енергетичних ресурсів

Вторинні енергоносії – енергоносії, які утворюються в результаті у технічних установках з первинних або інших вторинних енергоносіїв або енергій, до прикладу, бензин, мазут, електроенергія

Викиди – газоподібні, рідкі або тверді речовини, що потрапляють з атмосферу з установки або в результаті технологічного процесу, а також шуми, поштовхи, світло, тепло та випромінювання.

Видалення сірки – хімікофізичний, біологічний або комбінований процес, направлений на зменшення вмісту сірки у біогазі

Відходи – залишки, утворені в результаті виробництва та використання, власник яких хоче або повинен від них позбутись

Вміст органічної сухої речовини (оСР) – оСР – це зменшений на вміст води та неорганічних речовин вміст суміші речовин і визначається висушуванням при 1050С та спалюванням при 5500С.

Г

Газова турбіна  – при децентралізованому виробництві електроенергії часто використовуються стаціонарні газові турбіни. Газова турбіна використовується для перетворення теплової енергії в механічну. Генератор виробляє електричну енергію. Газові турбіни використовуються на газотурбінних електростанція або у сполученні з паровими турбінами на газових та парових електростанціях, що працюють на природному газі

Газовий двигун – це двигун внутрішнього згорання. Всі газові двигуни працюють за принципом Отто-двигуна і можуть експлуатуватись на різних типах газів, як природний газ, біогаз, каналізаційний газ та спеціальні гази. Газові двигуни, що працюють на біогазі, до прикладу, Jenbacher, MWM, 2G, AB тощо, характеризуються високою ефективністю та низьким рівнем викидів СО2

Газовий компресор – устаткування, що слугує нагнітачем тиску для різноманітних газів. Він може бути розміщений у загальній система теплоелектростанції

Геотермальна енергія – наявна під поверхнею землі теплова енергія. Вона може бути використана безпосередньо для виробництва електричної та теплової енергії

Газгольдер – газонепроникний резервуар або мішок із плівки, в якому зберігається біогаз

Газовий купол – насадка на реакторі, в якій накопичується біогаз та звідки він відводиться

Газосховище – приміщення або зона, в якій розміщується газгольдер

Гігієнізація – додатковий технологічний етап для зменшення кількості або знищення збудників захворювань та фітопатогенів (дезинфекція)

Д

Двигун внутрішнього згорання – це двигун, який використовує хімічну енергію горючих матеріалів для виробництва механічної енергії. Існують різні типи двигунів внутрішнього згорання, такі як бензинові двигуни, парові двигуни, дизельні двигуни або двигуни Стірлінга

Двигун Стірлінга – двигуни, що також називають тепловими двигунами, інтегровані у деякі моделі теплоелектростанцій. Двигуни Стірлінга працюють за принципом замкненого циклу. У закритій камері знаходиться робочий газ, який почергово нагрівається і охолоджується. Об’єм газу змінюється та призводить до руху один або декілька поршнів. Ця механічна енергія передається генератору, який, у свою чергу, постачає енергію

Декарбонізація – процес дистанціювання від використання вуглецевомістких джерел енергії. Таким чином, вміст вуглекислого газу в атмосфері зменшуватиметься, і у той саме час це сприятиме захисту клімату

Деревні гранули – невеликі пресовані деревні палички, виготовлені з відходів деревини і можуть використовуватись на теплоелектростанціях будь-яких розмірів. Деревні гранули можуть використовуватись в якості палива для котла, що використовується на стадії запуску біогазової станції

Деревний газ – газ, отриманий із деревини та складається в основному з вуглекислого газу та азоту. Виробництво такого виду газу відбувається у процесі часткового спалювання деревини в умовах відсутності повітря. Так утворюється горючий газ, який, у свою чергу, придатний до спалювання у газовому двигуні. Газифікація деревини у газоподібне паливо призводить до фізико-хімічних процесів, що запускаються при частковому спалюванні за відсутності повітря

Децентралізоване енергопостачання  – це коли невеликі електростанції широко поширені на значних територіях. Це стосується комбінованих теплоелектростанцій. Центральними виробниками енергії є великі електростанції, як вугільні. Децентралізація включає перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, що також сприяє захисту клімату

Допоміжна енергія – електрична енергія, що споживається власне ТЕЦ та необхідним допоміжним обладнанням

Двоокис сірки (SO2) – газ без кольору та з різким запахом. Двоокис сірки в атмосфері підлягає цілому ряду перетворень, в результаті яких утворюється, до прикладу, сірчана кислота, сульфіти, сульфати та інші речовини

Двоокис вуглецю (CO2)  негорючий, без кольору, з дещо кислуватим запахом, неотруйний газ, що як і вода є кінцевим продуктом згорання, концентрація двоокису вуглецю 4-5% призводить до відчуття зп’яніння, а 8% – володіє смертельною дією внаслідок задухи

 Доля сухої речовини (СР) – доля зневодненої суміші матеріалів після висушування при 1050С

Е

Енергоефективність – це раціональне використання енергетичних джерел, використання менших обсягів енергії для забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення виробничих процесів. Чим вища ефективність, тим нижчі втрати енергії для досягнення визначеної вигоди

Емісії – елементи, що потрапляють в оточуюче середовище та наносять йому шкоди. Емісії можуть бути викидами токсичних та небезпечних для навколишнього середовища речовин, подразників, іонізуючих випромінювань або ударів. У повсякденному житті емісії відомі, зокрема, під час дорожнього руху, оскільки дизельні та бензинові транспортні засоби виділяють вихлопні гази в оточуюче середовище під час роботи двигуна

Етап підготовки сировини – технологічний етап для переробки сировини або залишків після зброджування сировини, а саме: подрібнення, відділення сторонніх речовин, гомогенізація, розділення твердої та рідкої фракцій

З

Захист клімату включає широкий спектр дій, що приймаються для зменшення руйнівного впливу на клімат. До таких дій відносяться, до прикладу, скорочення глобальних викидів вуглекислого газу або поступова відмова від шкідливих для клімату джерел енергії (електростанції, що працюють на вугіллі тощо)

Звалищний газ – горючий газ, що утворюється в результаті розщеплення органічних відходів, до прикладу, на звалищах. Деградація можлива завдяки ряду процесів і залежить від місцевих умов

К

Каналізаційний газ – легкозаймистий газ, який утворюється на очисних спорудах при очищенні осаду стійних вод – одного із видів біомаси. Органічні речовини розщеплюється в резервуарах у анаеробних умовах відповідними штамами бактерій при температурі близько 35 градусів. В результаті даного процесу утворюється каналізаційний газ (біогаз), який складається з горючого метану (близько 66%), а також вуглецю, водню та сірководню. Каналізаційний газ є однією з форм біогазу і відноситься до відновлюваних джерел енергії

Каталізатори – речовини, що знижують вміст забруднюючих речовин у вихлопних газах і, таким чином, підвищують якість вихлопних газів

Кіловат (кВт) – 1 кіловат = 1000 ват. Вати – міжнародний термін для потужності виробництва. Електроенергія визначається як робота за одиницю часу. Так, лампа потужністю 60 Вт перетворює 60 Вт*год у світло та тепло за одну годину

Кіловат-година (кВт*год)  – один кіловат-година (кВт*год) відноситься до кількості енергії, що перетворюється в один кіловат (1 кВт) протягом години. Кіловат-година – це одиниця вимірювання для енергії, наприклад

Кислотне число – показник, що використовується для маркування вмісту вільних кислотних компонентів у досліджуваних речовинах. Він показує, скільки міліграмів гідроксиду калію (КОН)  потрібно для нейтралізації всіх кислих компонентів в одному грамі речовини

ККД електричний/тепловий/загальний – ефективність ТЕЦ вказує у відсотках, яку кількість електричної та теплової енергії можна виробити за рахунок енергії, що споживається паливом. Сума електричного та теплового ККД дає розуміння загальної ефективності. Електрична ефективність показує, скільки електроенергії було вироблено зі споживаної енергії. Термічний ККД вказує на відсоток теплової енергії, що виділяється

Клас потужності – ТЕЦ розрізняють на різні класи потужності. Є нано, мікро, міні та крупні ТЕЦ. До прикладу, нано-ТЕЦ мають діапазон електричної потужності до 2,5 кВт, а міні-ТЕЦ – від 20 до 50 кВт. Мікро-ТЕЦ видають електричну потужність від 2,5 до 15 кВт, а крупні ТЕЦ – понад 50 кВт

Когенерація – відноситься до виробництва теплової та електричної енергії одночасно на електростанції. Теплова енергія, що виробляється паралельно з електричною енергією, може, до прикладу, використовуватись для опалення та гарячого водозабезпечення. У порівнянні з традиційним виробництвом електричної енергії без теплової, використання когенерації зменшує споживання енергії та викиди вуглекислого газу. ТЕЦ може бути зреалізована за допомогою ряду технологій, у тому числі паровою турбіною двигуна внутрішнього згорання або газовою турбіною

Кінцеві енергоносії – енергоносії, що отримує кінцевий користувач, і утворюються зі вторинних або первинних енергоносіїв, зменшених на втрати при перетворенні та розподіленні, власне використання при перетворенні до кінцевої енергії та не енергетичні витрати

Конденсат – біогаз, що утворюється у метантенку, насичений водяною парою, яку необхідно видалити перед передачею біогазу до блочної ТЕЦ. Спрямована конденсація відбувається шляхом використання підземного трубопроводу або підсушування біогазу

Коефіцієнт теплопередачі – міра теплового потоку, який при різниці температур у 1 кельвін тече через квадратний метр вузлу. Чим менший коефіцієнт теплопередачі, тим менші втрати тепла

Косубстрат – сировина для зброджування, яка не містить найбільшого відсоткового вмісту у загальному потоці сировин для зброджування

Л

Локальне та центральне опалення – визначаються, як теплова енергія, яка не виробляється на місці споживання. Різниця між локальним та центральним опаленням полягає у просторовому поширенні мережі. Центральне опалення відноситься до більш великих мереж і доставляється крупними транспортними лініями. Локальна теплова енергія відноситься до невеликих децентралізованих теплових мереж, і їх впровадження є найбільш доцільним у населених пунктах та селищах

М

Метанове число – міра для визначення опору детонації газових сумішей при спалюванні. Опір детонації – це характеристика, яка вказує, чи має паливо тенденцію до неконтрольованого горіння в результаті самозаймається. Чим нижче метанове число пропіленту,  тим нижчий опір детонації та збільшується ризик детонації. І навпаки, високе метанове число свідчить, що газова суміш більш стійка до детонації і не самозаймається

Модулі ТЕЦ – модулі, що відрізняються максимально досяжною електричною потужністю. Вихідна потужність модулів ТЕЦ може варіюватись від 1 кВт до понад 10 МВт

Метантенк – резервуар, в якому відбувається мікробіологічне розщеплення органічної сировини із одночасним утворенням біогазу

H

Накопичення енергії (також див. акумулювання енергії) призначене для економії енергії, яка не споживається до наступного споживання. Таким чином скорочуються витрати і з’являється більший ступінь енергонезалежності. Для сектору відновлюваної енергетики, зберігання енергії дуже важливе. Накопичувач енергії дозволяє підприємствам накопичувати електричну енергію до тих пір, поки вона не буде продана на біржі електроенергії, а для побутових потреб – це можливість використовувати вироблену і накопичену протягом дня енергію, що у вечірній період має значний попит. За наявності відповідної системи накопичення енергії, надлишкова потужність, що генерується, може бути збережена та використана пізніше

Накопичення теплової енергії (також див. акумулювання теплової енергії) необхідне для додаткового збільшення часу роботи та економічної ефективності ТЕЦ. Накопичувач теплової енергії – зазвичай буферне сховище – устаткування для накопичення енергії, яке кешує вироблену теплову енергію у вигляді гарячої води, з метою використання за потреби

Нормальний об’єм газу (Нм3) порівнює об’єми газу при різних значеннях тиску. Для кращого порівняння виходу газу різних біогазових станціях, виміряні обсяги газу приводяться до нормальних умов. Молярний стандартний об’єм – це одиниця об’єму, яку займає газ при температурі -0,15 ° С та тиску 1,013 бар

О

ORC-система – абревіатура ORC розшифровується як «органічний цикл Ренкіна». На установках ORC використовуються відносно низькотемпературні джерела теплової енергії для роботи парових двигунів та парових турбін. Цей процес використовується в основному для виробництва електричної енергії фотоелектричними системами, ТЕЦ та геотермальною енергією

П

Первинна енергія – термін відноситься до використання природних або необроблених джерел енергії, як вугілля або природний газ, для виробництва певних обсягів енергії. Джерела енергії, як вітер та сонце, також відносяться до первинних джерел енергії

Первинний резерв потужності – це інструмент, який здатен компенсувати коливання в електричній мережі протягом декількох секунд і, таким чином, попереджувати можливі збої живлення. Ця потужність є пропорційною відхиленню частоти. Первинний резерв потужності повинен підтримувати нормальну частоту 50 Гц

Пікове навантаження – найвище навантаження на електричну мережу в межах найвищого споживання в даний проміжок часу

Пікове навантаження ТЕЦ – частина потужності або рівня споживання, потрібна виключно у короткостроковій перспективі. Для ТЕЦ підвищений рівень попиту може бути забезпечений котлом. До прикладу, потужності одного когенераційного модулю рідко буває достатньо для забезпечення пікової потужності взимку

Повне навантаження ТЕЦ  – використання ТЕЦ повинно бути як можна більшим, щоб реєструвати прибуток у вигляді найбільш привабливих питомих експлуатаційних витрат та найменшої питомої витрати енергії. Таким чином, теплоелектростанція працює у режимі повного навантаження. Потужність електростанція, приймаючи до уваги потребу у тепловій енергії, показує, наскільки довго вона може працювати. З метою досягнення максимальної ефективності системи, когенераційні модулі повинні працювати із повним навантаженням

Профіль навантаження показує кількість енергії, що використовується споживачем протягом часу. Він показує зміни або коливання протягом дня або року

Процес ферментації – біохімічний процес анаеробної деградації органічних полімерних та інших сполук за допомогою мікроорганізмів з отриманням таких продуктів, як біогаз та біодобрива. Щодо біогазових станцій, то метою процесу ферментації є перетворення енергетичних культур та залишків біомаси тваринного та рослинного походження в джерела енергії. Спочатку анаеробні бактерії розщеплюють органічні речовини на низькомолекулярні компоненти, такі як вода. Кислотоутворюючі бактерії додатково розщеплюють ці складові на органічні речовини, а потім метаболізуються метаногенними та неметаногенними бактеріями. Далі речовини проходять через процес утворення оцтової кислоти, поки вони не перетворяться метановими бактеріями у метан, діоксид вуглецю та воду, тобто у біогаз

Режим «Старт-стоп» – це автоматична система, яка переводить модуль ТЕЦ у режим сну поетапно, без енергетичних витрат. Застосування даного режиму підвищує ступінь автоматизації ТЕЦ

С

Селективне каталітичне відновлення – процес, що викликає відновлення оксидів азоту у вихлопних газах двигунів внутрішнього згорання та установок спалювання. Даний процес може знижувати емісії до 90%

CO2 – сертифікат означає економію 1 тони вуглекислого газу і покликані фіксувати дії щодо захисту клімату. Зниження кількості викидів вуглекислого газу повинно бути очевидно пов’язане з проектом щодо захисту клімату

Спеціальні гази – це гази процесів термічної газифікації, зріджені гази або технологічні гази спеціального застосування, закис азоту, аміак або кисень. До спеціальних газів в основному відносять відходи, що використовуються у сфері утилізації. Спеціальні гази роблять значний внесок у захист навколишнього середовища, оскільки вони можуть використовуватись в якості палива для двигунів внутрішнього згорання

Сірководень – дуже отруйний газ, без кольору і з характерним запахом зіпсованих яєць. Газ може бути дуже небезпечним для життя вже при незначних концентраціях

Силоксани – органічні сполуки кремнію, а також сполуки елементів кремнію (S), кисню (O), вуглецю (С) та водню (Н)

Силос – законсервований шляхом зброджування з використанням молочної кислоти рослинний матеріал

Співвідношення C/N – вагове співвідношення загального вуглецю до загального азоту в органічному матеріалі, що є визначальним для біологічного розщеплення

Ступінь розщеплення – віднесене до вихідного вмісту субстрату зменшення концентрації органічної речовини в результаті анаеробного розщеплення

Субстрат – сировина для зброджування

Сховище біодобрив – резервуар, в якому зберігається зброджений у біогазовій станції субстрат

Т

Технологія «енергія в газ» – це  технологія перетворення, що використовується з метою зберігання енергії. Паливний газ виробляється під час хімічного процесу шляхом електролізу води та наступної метанізації за допомогою екологічно-чистої електричної енергії. Даний метод має високий потенціал, зокрема зараз, протягом глобального переходу на відновлювані джерела енергії. Технологія дозволяє ув’язувати діоксид вуглецю у промислових процесах, а отриманий водень можна використовувати для заміщення викопного палива у промисловості. Проте найбільшою перевагою є те, що даний метод забезпечує можливість зберігання енергетичного ресурсу. Водень або метан, що зберігаються в мережі природного газу протягом тривалого проміжку часу, можуть оптимально підтримувати відновлювані джерела енергії

Технологія «енергія в тепло»  – потужність для нагрівання відноситься до виробництва теплової енергії з електричної енергії. В основному це надлишки електричної енергії, що використовуються для виробництва теплової енергії. Електроенергія, до прикладу, може використовуватись для роботи теплових насосів, а також для перетворення надлишкової відновлюваної електроенергії в теплову енергію

Трансформатор – електричний пристрій, що слугує для перетворення однієї або декількох напруг змінного струму в одну чи декілька інших напруг, без зміни частоти

Тригенерація – комбіновані теплоенергетичні системи, які є комбінуванням блочних теплоенергетичних установок з абсорбційними чіллерами та пропонують рішення для виробництва систем кондиціювання повітря. Дані системи постачають енергію трьома способами: електроенергія, теплова енергія та кондиціювання повітря. Відпрацьоване тепло від ТЕЦ використовується для підтримки процесу охолодження відповідно до принципу випаровування

Ш

Шахтний газ побічний продукт підземного видобування вугілля. Шахтний газ – це вугільний газ, який з часом накопичується у вугіллі. Діяльність у гірничій промисловості призвела появи тріщин у товщі вугілля, що призвело до втрати газу