Словник Біогазових Термінів - AgroBiogas

А

Анаеробна обробка – біотехнологічний процес без доступу повітря (кисню) з метою розщеплення органічної частини сировини при утворенні біогазу

Анаеробні мікроорганізми (анаероби) – мікроорганізми, що ростуть в умовах відсутності кисню, для деяких штамів таких мікроорганізмів кисень може бути смертельним

Б

Біогаз – газоподібний продукт зброджування, який в основному складається з метану та двоокису вуглецю, і в залежності від сировини також може містити аміак, сірководень, водяну пару та інші газоподібні компоненти

Біогазова станція – станція для виробництва, зберігання та використання біогазу, включаючи всі пристрої та споруди, необхідні для її експлуатації

Біологічне розщеплення – розщеплення біологічних речовин, до прикладу, залишків рослинного та тваринного походження, мікроорганізмами до більш простих сполук

Блочна ТЕЦ – агрегат для перетворення хімічно зв’язаної енергії в електричну та теплову енергію з використанням двигуна та приєднаного до нього генератора

В

Вибухонебезпечні зони – зони, в яких внаслідок місцевих та експлуатаційних умов може утворюватись вибухонебезпечна атмосфера

Відновлювана сировиназбірне поняття для біомаси, що використовується в енергетичних цілях. Мова йде, як правило, про сировину сільськогосподарського походження, до прикладу, кукурудза, цукрові буряки, трава тощо, які після силосування використовуються з метою утворення енергетичних ресурсів

Вторинні енергоносії – енергоносії, які утворюються в результаті у технічних установках з первинних або інших вторинних енергоносіїв або енергій, до прикладу, бензин, мазут, електроенергія

Викиди – газоподібні, рідкі або тверді речовини, що потрапляють з атмосферу з установки або в результаті технологічного процесу, а також шуми, поштовхи, світло, тепло та випромінювання.

Видалення сірки – хімікофізичний, біологічний або комбінований процес, направлений на зменшення вмісту сірки у біогазі

Відходи – залишки, утворені в результаті виробництва та використання, власник яких хоче або повинен від них позбутись

Вміст органічної сухої речовини (оСР) – оСР – це зменшений на вміст води та неорганічних речовин вміст суміші речовин і визначається висушуванням при 1050С та спалюванням при 5500С.

Г

Газгольдер – газонепроникний резервуар або мішок із плівки, в якому зберігається біогаз

Газовий купол – насадка на реакторі, в якій накопичується біогаз та звідки він відводиться

Газосховище – приміщення або зона, в якій розміщується газгольдер

Гігієнізація – додатковий технологічний етап для зменшення кількості або знищення збудників захворювань та фітопатогенів (дезинфекція)

Д

Двоокис сірки (SO2) – газ без кольору та з різким запахом. Двоокис сірки в атмосфері підлягає цілому ряду перетворень, в результаті яких утворюється, до прикладу, сірчана кислота, сульфіти, сульфати та інші речовини

Двоокис вуглецю (CO2)  негорючий, без кольору, з дещо кислуватим запахом, неотруйний газ, що як і вода є кінцевим продуктом згорання, концентрація двоокису вуглецю 4-5% призводить до відчуття зп’яніння, а 8% — володіє смертельною дією внаслідок задухи

 Доля сухої речовини (СР) – доля зневодненої суміші матеріалів після висушування при 1050С

Е

Етап підготовки сировини – технологічний етап для переробки сировини або залишків після зброджування сировини, а саме: подрібнення, відділення сторонніх речовин, гомогенізація, розділення твердої та рідкої фракцій

К

Кінцеві енергоносії – енергоносії, що отримує кінцевий користувач, і утворюються зі вторинних або первинних енергоносіїв, зменшених на втрати при перетворенні та розподіленні, власне використання при перетворенні до кінцевої енергії та не енергетичні витрати

Конденсат – біогаз, що утворюється у метантенку, насичений водяною парою, яку необхідно видалити перед передачею біогазу до блочної ТЕЦ. Спрямована конденсація відбувається шляхом використання підземного трубопроводу або підсушування біогазу

Коефіцієнт теплопередачі – міра теплового потоку, який при різниці температур у 1 кельвін тече через квадратний метр вузлу. Чим менший коефіцієнт теплопередачі, тим менші втрати тепла

Косубстрат – сировина для зброджування, яка не містить найбільшого відсоткового вмісту у загальному потоці сировин для зброджування

М

Метантенк – резервуар, в якому відбувається мікробіологічне розщеплення органічної сировини із одночасним утворенням біогазу

С

Сірководень – дуже отруйний газ, без кольору і з характерним запахом зіпсованих яєць. Газ може бути дуже небезпечним для життя вже при незначних концентраціях

Силоксани – органічні сполуки кремнію, а також сполуки елементів кремнію (S),
кисню (
O), вуглецю (С) та водню (Н)

Силос – законсервований шляхом зброджування з використанням молочної кислоти рослинний матеріал

Співвідношення C/N – вагове співвідношення загального вуглецю до загального азоту в органічному матеріалі, що є визначальним для біологічного розщеплення

Ступінь розщеплення – віднесене до вихідного вмісту субстрату зменшення концентрації органічної речовини в результаті анаеробного розщеплення

Субстрат – сировина для зброджування

Сховище біодобрив – резервуар, в якому зберігається зброджений у біогазовій станції субстрат